رنگ های گرم و سرد

رنگ های گرم و سرد

  • رنگ های گرم : رنگ های آتش رنگ های گرم هستند : قرمزها ، زردها و نارنجی ها . رنگ های گرم در نقاشی به شما حس حرکت به جلو را می دهند . یک ماشین اسپرت قرمز بلیط سرعت را پیش از مشابه آبی اش به دست خواهد آورد چرا که به دلیل رنگ گرمش به نظر می آید که سریع تر حرکت کند . رنگ های گرم پیش می آیند .
  • رنگ های سرد : رنگ های آب رنگ های سرد هستند : آبی ها ، سبزها و بنفش ها . پس زمینه هایی هم چون آسمان رنگ مایه ی آبی هستند . رنگ های سرد کمک می کنند تا تصور بعد را در پس زمینه ، جنگل و آب ایجاد کنید . رنگ های سرد دور می شوند .

بر روی چرخه ی رنگ ، رنگ های گرم یک نیمه را اشغال می کنند در حالی که رنگ های سرد در جهت مخالف قرار دارند . اینک که آن ها را شناخته اید ، این راه استفاده از آن هاست ؛ شما می توانید از این درجه حرارت ها برای کشیدن یا هل دادن فضا استفاده کنید . رنگ های گرم به نظر می رسند که جلو می آیند . رنگ های سرد به نظر می آیند که دور می شوند . عمق نمایی در نقاشی تان را با به کارگیری رنگ های گرم در پیش زمینه برای ایجاد وضعیتی که گویی به سمت بیننده حرکت می کند و رنگ های سرد در پس زمینه برای منظره ای که به نظر آید فاصله دارد ، ایجاد کنید .

هر رنگی گرایش خاصی به سمت چیزی که گرم یا سرد نامیده می شود دارد . این مسئله ای نیست که سخت و چالش برانگیز باشد ، اما عنصر بااهمیتی در ترکیب رنگ است زیرا بر نتیجه اثر می گذارد . شما ممکن است بشنوید که از گرمی و سردی برای توصیف یک رنگ مشابه استفاده می شود . شما می توانید یک قرمز گرم – قرمزی که درونش زرد دارد – و یک قرمز سرد – قرمزی که درونش آبی – دارد داشته باشید . برای نمونه قرمز کادمیوم به طور قطع گرم تر از آلیزارین کریمسون است ( اگرچه آلیزارین کریمسون همیشه از یک آبی گرم تر خواهد بود ) .

چرا من باید رنگ های گرم و سرد را بشناسم ؟

بسیار پر اهمیت است که برای ترکیب رنگ تشخیص دهیم که هر یک از رنگ ها به چه سمتی گرم یا سرد گرایش دارند . اگر شما دو رنگ گرم را با یکدیگر ترکیب نمایید یک رنگ فرعی گرم و اگر دو رنگ سرد را ترکیب کنید یک رنگ فرعی سرد به دست خواهید آورد .

مثلاً اگر شما زرد کادمیوم را با قرمز کادمیوم روشن ترکیب کنید یک نارنجی گرم به وجود خواهید آورد . اگر زرد لیمویی را با آلیزارین کریمسون ترکیب کنید ، یک نارنجی خاکستری سردتر به دست خواهید آورد . این به موضوع رنگ های مجاور شباهت دارد ( رجوع کنید به مطلب اجتناب از کدری : چرخه ی رنگ های مجاور یا خویشاوند ) ؛ قرمزی که به آبی گرایش دارد سرد و قرمزی که به زرد گرایش دارد گرم است. ترکیب رنگ های فرعی نه تنها به نسبت دو رنگ اصلی که در ترکیب آن ها به کار می روند بلکه هم چنین به دانستن محصولی که هر یک از قرمزها ، زردها و آبی ها تولید می کنند ، مربوط می شود .

درباره فاطمه سلیمانی

bigtheme